پرداخت
نام مؤسسه:آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)*
* کاربر گرامی لطفا به منظور انجام عقیقه ، نام پدر و فرزند را در قسمت توضیحات درج نمایید .همچنین حداقل مبلغ بابت خرید یک راس گوسفند 700 هزار تومان می باشد.
*